ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Alkalmazási terület

1. Ezen feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek az EURO-

PURATOR Kft. (1016 Budapest, Piroska u. 5.), mint szállító és megrendelője között

jönnek létre.

2. Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető,

amennyiben a szállító és a megrendelő az eltérésben kifejezetten megállapodnak.

A szállítási szerződés létrejötte

3. A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre,

3.1. ha a megrendelő és a szállító egymással szerződést köt, vagy

3.2. ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja, vagy

3.3. ha a szállító írásbeli ajánlatot tesz, melyet a megrendelő írásban elfogad.

Ha a megrendelő rendelésére a szállító eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz,

a nyilatkozat új ajánlatnak minősül és a szerződés csak a megrendelő írásbeli

elfogadása esetén jön létre.

Ha a szállító ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttségek ideje 30 naptári nap. Ha a szállító

ajánlatát a megrendelő írásban nem fogadja el, a felek között szerződés nem jön

létre.

Ha a szállító ajánlatára a megrendelő eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz,

a nyilatkozat új megrendelésnek minősül és a szerződés csak a szállító írásbeli

visszaigazolása esetén jön létre.

Szállítandó áruk

4. Amennyiben a megrendelő egyedi igényeit tételesen és írásban nem sorolta fel

és az a szállító részéről nem került írásban visszaigazolásra, a típustermékek adatai

a mértékadóak.

A megrendelő egyedi igényéből eredő kár esetén a szállító kártérítési felelősségét

kizárja, ha a megrendelő egyedi igényét előzetesen, teljes körűen és írásban a

szállító felé nem jelentette be, illetve ha azt a szállító írásban a megrendelő felé

nem igazolta vissza.

Vételár

5. A szerződésben szereplő vételár a szállító által kiállított rendelés

visszaigazolásban kerül meghatározásra. A vételárat a szállító az alábbi

körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja

továbbá, ha

a) jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),

b) a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a

szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,

c) ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen

időtartamon belül a forint az euróhoz képest a Magyar Nemzeti Bank hivatalos

árfolyama szerint 2 %-ot meghaladóan leértékelődött.

d) Amennyiben a rendelés visszaigazolásban megadott vételár 5%-kal magasabb,

mint az ugyanezen tételekre az ajánlatban megjelölt összeg, úgy a Megrendelő 5

munkanapon belül jogosult a megrendelését módosítani, vagy attól elállni.”

A teljesítés helye és ideje

6. A teljesítés helye a szállító mindenkor megadott raktártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A

megrendelő az áru elszállításához szükséges szállító járművet a megadott szállítási

napon oly időben és állapotban köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő

berakására elegendő idő álljon rendelkezésre, és a szállítás megtörténhessen.

Az árunak a megrendelő járművére történő rakásáról a megrendelő kérésére a

szállító gondoskodik.

7. A szállító a megrendelés írásos visszaigazolásában, illetve a szerződésben, vagy

az árurendelkezésre állásakor írásban vagy telefonon értesíti a megrendelőt a

termék elszállíthatóságáról. Amennyiben a terméket az értesítéstől számított 30

napon belül a Megrendelő nem veszi át, úgy kell tekinteni, hogy arra nem tart

igényt és ez esetben a 18. pontban foglaltak az irányadók.

Amennyiben a Megrendelő az általa átvett terméket 30 napon belül nem szállította

el, úgy a 31. naptól a szállító – eltérő megállapodás kivételével- tárolási díjat számít

fel.

8. Megrendelő hozzájárul, hogy a szállító a megrendelés teljesítéséhez

alvállalkozót vehet igénybe.

Mennyiségi és minőségi átvétel

9. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.

10. Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi, minőségi

kifogásait és fenntartásait a szállítóval azonnal közölte volna, ellenkező

bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.

11. Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a

megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor

azonnal a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi

esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat, a szállítás napját követő 2 napon

belül, minőségi kifogás esetén, 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be

írásban.

Szavatosság, jótállás

12. A szállító az általa forgalmazott termékeinek forma- és funkciótartására –

szakszerű szállítás, beépítés, üzembe helyezés és üzemeltetés esetén – a

jogszabályban előírt jótállást vállalja. Az ún. kopó alkatrészekre a szavatosság

nem érvényes.

13. A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra

alkalmasak. Ha a szállító a szerződésben felhívja a megrendelő figyelmét az áru

csökkent minőségére, az ilyen áruk tekintetében minőségi kifogás nem

támasztható.

14. Ha a szállított áru minőségileg hibás, a szállító a 10. pontban rögzített

határidőn belül az árut választás szerint megjavítja, kicseréli vagy

árengedményt ad.

Fizetés

15. A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő köteles a

szállítónak megfizetni, a megállapodás szerinti ütemezésben. Eltérő

megállapodás hiányában a számla lejártának időpontja a teljesítés napjától

számított lejárati napok száma.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének

késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a Polgári Törvénykönyv 6:48 § és

6:155 § szerinti késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

16. A szállított minden esetben tulajdonjog fenntartással él a leszállított áruk

tekintetében mindaddig, amíg a teljes vételár nem kerül megfizetésre. Az áruk

tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át megrendelőre.

17.Lejárt számlák megléte esetén szállító fenntartja a jogot mindazon áruk

és/vagy szolgáltatások további szállítását beszüntetni, amelyeket bármilyen,

abban az időpontban hatályban lévő Szerződés előír anélkül, hogy bármilyen

felelősség emiatt szállítót terhelné. A szállítás leállítása után és a szerződés

megtagadásának elfogadása előtt szállítónak jogában áll felszámítani a

költségek azon részét, amelyek a szállítás során felmerültek.

Biztosíték

18. A szállító biztosítékot követelhet, ha a megrendelő pénzügyi helyzete

kétségekre adhat okot arra vonatkozóan, hogy a fizetési feltételeknek eleget

tud tenni. Ilyen körülmény – többek között – ha a megrendelő a fizetéssel 30

napot meghaladó késedelembe esett korábbi ügyleteknél.

Elállás a szerződéstől

19. Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem

tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült

összes költségen túlmenően 30 % stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj

egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár. A megrendelő a szerződéstől

a szerződés megkezdésének teljesítése előtt bármikor elállhat, köteles

azonban a szállító kárát megtéríteni. (Ptk.6:249. §)

20. Ha a teljesítés a megrendelő olyan egyedi igénye miatt, mely a

forgalomban szokásos mértéke meghaladó módosítást igényelne, akadályba

ütközik vagy lehetetlenné válik, a szállító a szerződéstől a jövőre nézve

elállhat.

Amennyiben a szerződés teljesítése szállító részére jelentős veszteséget okoz,

szállító elállhat a szerződés teljesítésétől.

Visszáru

21. Szállító csak az általa forgalmazott terméket – annak eredeti számlájával

történő igazolása mellett - fogadja el visszáruként a termék megrendelő általi

átvételétől számított 5 napon belül. Visszáru küldésére csak előre egyeztetett

módon és időben van lehetőség.

22. A visszáruk küldése – a felek eltérő megegyezésének hiányában - a megrendelő

költségére és kockázatára történik. Szállító a termékeket kizárólag eredeti

csomagolásban és állapotban fogadja el.

23. Szállító a visszáru kezelési díjat számít fel a visszaküldött termékek kezelése és

tisztítása után melynek mértéke 16 000 Ft+Áfa / megkezdett munkaóra. A szállító

a visszáru átvételét követően felülvizsgálja a terméket, törött, sérült terméket nem

fogad el.

24. A visszáru visszavételi ára minden esetben egyedi elbírálás alapján kerül

megállapításra.

25. Szállító a termékek visszavételének visszautasítási jogát fenntartja.

Alkalmazandó jog, jogviták

26. Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek

a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.

27. A megrendelő és szállító közötti jogviszonyból eredő minden esetleges

jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával

értéktől függően kikötik Budai Központi Kerületi Bíróság hatáskörét.

Adatvédelmi tájékoztat

28. Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező Euro-

Purator Kft. kezelésében működik.

A cégünkről további részletes információt a KAPCSOLAT alatti elérhetőségen

kaphat.

28.1 Ezen tájékoztató rögzíti, cégünk hogyan kezeli és védi azon információkat,

melyeket Ön ezen weboldal használata során, illetve a promóciók, akciók és egyéb

szervezett programok, valamint az Euro-Purator Kft. valamelyik tagjával való

kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben,

vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy az Euro-

Purator Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen

nyilvánosságra hoz.

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval

kapcsolatban, mielőtt használná ezt a weboldalt, vagy valamilyen információt

bocsátana a cégünk valamelyik tagjának rendelkezésére, vagy a fentiek szerint

nyilvánosságra hozna, kérjük lépjen kapcsolatba kollégáinkkal

a KAPCSOLAT menüpont alatti megadott elérhetőségeinken.

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. Az Euro-

Purator Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes

általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való

tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a jelen weboldalt abból a célból, hogy

figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. Ezen tájékoztató utolsó

frissítésének időpontja: 2018. augusztus 1.

Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen

tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos

változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

28.2. Társaságunk az adatkezelése során különösen az alábbi alapelveket követi

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett

számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű

célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem

egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai

szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre

korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében,

hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek

legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy

helyesbítjük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Érintett csak a

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen

azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával

biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

28.3 Társaságunk az Érintett személyes adatait az alábbi jogcímek alapján

jogosult kezelni:

a) az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és Érintett önkéntes

hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden

esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük,

rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b) egyes esetekben, az Érintett adatainak kezelése jogszabályi

előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a

tényre külön felhívjuk az Érintett figyelmét.

c) illetve bizonyos esetekben az Érintett személyes adatainak

kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek

fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése

és biztonsága.

28.4 Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles önálló adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére.

28.5 Társaságunk az adatok kezelése során – a jogszerű működés és a

szerződéseink teljesítése érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi

igénybe:

a.) IT szolgáltató: Név: …….. Kapcsolat: ……………………..

b.) könyvelés, számvitel: Név: ………….. Kapcsolat: ……………

c.) szállító: Név: ………. Kapcsolat

28.6 A kezelt adatok köre:

a.) Szerződéses kötelezettségeink teljesítése (különösen: adásvételi

szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) esetén az adatkezelés

jogalapja jogikötelezettség, és a kezelt adatok köre: különösen:

természetes személy esetén: teljes név, születési név, születési

hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,

lakcím, e-mail cím, telefonszám; jogi személy esetén: cégnév,

cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel,

bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám.

b.) Honlap látogatása esetén az adatkezelés célja a honlap

rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a

szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú,

weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság

mérésére, és egyéb statisztikai célok. Az adatkezelés jogalapja

társaságunk jogos érdeke és a kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás

időpontja, a meglátogatott oldalak adatai, a Látogató által használt

operációs rendszer és böngésző típusa.

c.) Ügyintézés, és panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az

észrevételre, panaszra reagálás, válaszadás; a jogalapja jogi

kötelezettség. A kezelt adatok köre: teljes név, születési név,

születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, személyi

igazolvány szám, lakcím, e-mail cím, telefonszám; jogi személy

esetén: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám,

statisztikai számjel, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám.

28.7 A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik),

amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett

számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és

tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox,

stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és

használatát, az viszont már Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Érintett a már a

számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az

egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Érintett előzetes hozzájárulását.

Ezekről a weblap az Érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid

tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,

terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-

sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal

felkeresésével megkezdődik – a Társaság az első látogatás megkezdésekor

tájékoztatni köteles az Érintettet és kérni az Érintett hozzájárulását.

A Társaság nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek

segítségével harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatot

gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaság azonban nem vállal azért

felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt

módon működik. Az alkalmazott sütik típusa:

a) rendszer sütik: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely

kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgálnak,

hozzájárulást nem igényelnek. A rendszert sütik alkalmazásának a

célja a honlap működésének biztosítása.

b) nyomkövető sütik: az új session-ök és látogatók azonosítására

használjuk, hozzájárulást nem igényelnek. A nyomkövető sütik

célja, hogy a weboldal látogatása során harmadik személyek

szolgáltatásaihoz kapcsolódik.

28.8 Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük,

ideértve az alábbi eseteket:

a) mikor az Euro-Purator Kft. weboldalán keresztül bocsátja Ön a

rendelkezésünkre;

b) mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül,

szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba

velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy;

c) az információt az Euro-Purator Kft.-vel összefüggő internetes

kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási

célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más

módon biztosít számunkra, vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen

információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban

is.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas,

amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely

szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat,

melyek szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél

megvalósításához.

28.9 Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem

tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

a) abban az esetben, ha alkalmazottaink, az Euro-Purator Kft. tagjai,

munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az

adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése

miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó

szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást,

piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat;

számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások

nyújtását és ellenőrzését);

b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel,

pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése

(jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve

fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

c) amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében,

hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos

információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen

iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel

összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket

nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

28.10 Közvetlen értékesítés során az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok

felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról,

promóciónkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról,

amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthat számot.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:

a) email;

b) telefon;

c) szöveges SMS üzenet és / vagy bármely más elektronikus üzenetküldési

forma (ideértve az MMS üzenetet, képüzenetet, videóüzenetet;

következő generációs üzenetet);

d) postai úton;

e) faxon;

f) közösségi webszolgáltatás útján; egyéb, a fentiekben nem említett

mobiltelefonos közlés útján; illetve;

g) bármely más módon, mely időről időre előtérbe kerül.

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy korlátozás és indokolás nélkül,

ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy felhasználhassuk

ezen információkat közvetlen értékesítési célokra. Ezen információkat kizárólag

értékesítési célokra használjuk fel kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett "hallgatólagos

beleegyezésre" támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály

lehetővé teszi. Amennyiben a "hallgatólagos beleegyezésen" alapuló

megközelítést alkalmazzuk, a jogszabályoknak megfelelően minden értékesítési

jellegű üzenetünkben biztosítani fogunk olyan visszajelzési lehetőséget, amely

alapján Ön visszautasíthatja a további ilyen jellegű üzenetküldést.

Ön akár megadta a "hozzájárulását", akár engedélyezett a "hallgatólagos

beleegyezés" alkalmazása, akár küldhetünk Önnek közvetlen értékesítési ajánlatot,

akár nem, mindenképpen az Ön elvárásainak megfelelően fogunk eljárni.

A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi

álláspontját (ahogy az fentebb meghatározásra került), és korlátozás és indokolás

nélkül, ingyenesen közölheti azt velünk, kapcsolatba lépve a következő

elérhetőségünkön: Euro-Purator Kft.| 1016 Budapest, Piroska u. 5. info@euro-

purator.hu.

Amennyiben Ön megváltoztatja korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adata az Ön

ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást

kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű

kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön

Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni,

kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT pontban feltüntetett

elérhetőségünkön.

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ

pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely,

általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük

lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen

információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott

elérhetőségeken tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; kérni

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését

vagy zárolását; az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben

tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen; jogainak megsértése esetén,

valamint az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulni; és

követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár

megtérítését. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati

lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen tájékoztatóban

meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat

az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt

jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes

jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő, vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen

esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően

is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további

információt kérhet.

28.11 Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk

védelmét. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné

válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat

foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk

arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk

minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések

ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk

garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

a) kódolás használatával, ahol ez lehetséges;

b) jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és

c) az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak

azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent

említett célok elérése érdekében szükséges).

28.12 Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem

ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is

adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk

annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási

lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal

megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot,

nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért,

melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási

dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon! 

Budapest, 2022.05.06.